© 2019 by Nadav Kashtan       |       Scientific illustrations by Netta Kasher