© 2020 by Nadav Kashtan       |       Scientific illustrations by Netta Kasher